Privaatsuspoliitika1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Traumann Design OÜ, registrikood 14946040, aadress Lasteaia maja, Liiva küla, Muhu vald, Saaremaa, 94701 (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.3. Andmesubjekt nõustub andmetöötleja veebipoest tellimuse tegemisel käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega, märgistades tellimuses vastava lahtri.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5 Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe kaudu tellimuse esitamisel ja e-posti vahendusel. Tellimuse esitamisel andmesubjekti poolt sisestatud andmesubjekti isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks ja toodete pakkumiseks andmesubjektile.

1.6. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

1.7. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

1.8. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2. Klientide isikuandmete töötlemine ja säilitamine

2.1. Andmetöötleja töötleb järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

– ees- ja perekonnanimi;
– telefoninumber;
– e-posti aadress;
– kohaletoimetamise aadress;
– makseviis;
– ostuajalugu;
– pangakonto number;
– IP aadress.

2.1.1 Andmetöötleja ei näe Andmesubjekti pangakaardi andmeid. Tehingu tegemiseks suunatakse klient Montonio Finance OÜ turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kliendi kaardiandmete sisestus kliendi poolt Montonio Finance OÜ serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse Montonio Finance OÜ serveris. Andmetöötleja ei vastuta Montonio Finance OÜ poolt andmete kasutamise eest.

2.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

2.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on kasutustingimustel kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel. Isikuandmete töötlemine on lepingulise suhte tingimuseks.

2.4. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja säilitamine

2.4.1 Eesmärk

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
– Ees- ja perekonnanime, telefoniumbrit, e-posti aadressi, kohaletoimetamise aadressi kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
– Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
– Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
– Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi); 
– Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

2.4.2. Säilitamine

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

2.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks veebipoe klienditugi, volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, kaupade tootjad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Andmetöötleja kohustub mitte edastama klientide isikuandmeid kõrvalistele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

2.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

2.7.Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-ile.

2.8. Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

2.9. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

3. Andmesubjekti õigused

3.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda. Registreeritud kasutajad saavad isikuandmetega tutvuda veebipoe kasutajaprofiilis, registreerimata kliendid saavad isikuandmetega tutvuda klienditoe vahendusel.

3.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

3.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

3.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

3.5. Andmesubjekt annab andmetöötlejale nõusoleku saata reklaammaterjale ja müügipakkumisi tellimuse esitamisel andmesubjekti sisestatud e-posti aadressil juhul, kui andmesubjekt on avaldanud tellimuse esitamisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas).

3.6. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil (triinu.traumann@gmail.com).

3.7. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (triinu.traumann@gmail.com). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

3.8. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee).

4. Lõppsätted

4.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

4.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (www.triinutraumann.com) kaudu.